Stravné
Vzhledem k prudkému nárůstu cen potravin jsme nuceni od 1.9.2022 zvýšit ceny jídla ve školní jídelně.

Stravné se hradí bezhotovostně k 25. dni v předcházejícím měsíci formou měsíčních záloh a to NOVĚ (od 1.9.2022) ve výši:
990,- Kč: celodenní stravné
770,- Kč: polodenní stravné

Číslo účtu ŠJ: 19-1145457399/0800, variabilní číslo: osobní číslo dítěte přidělené ve ŠJ

Celodenní stravné: 45,- Kč (47,- Kč pro děti s OŠD)
Polodenní stravné: 35,- Kč (37,- Kč pro děti s OŠD)
Dopol. přesnídávka: 10,- Kč
Oběd : 25,- Kč (pro děti s OŠD 27,- Kč)
Odpol. svačina : 10,- Kč
(OŠD - děti s okladem školní docházky)

V souladu s vyhláškou 107/2005 je poskytován dětem v MŠ celodenní pitný režim, který je promítnut v cenách stravného.

Na požádání připraví vedoucí školní jídelny přehled o čerpání stravného, příp. se dohodne na formě úhrady dlužné částky.
Všechna objednaná jídla, která nebyla řádně odhlášena budou strávníkům započítána jako odebraná.
Vyrovnání záloh 2 x ročně vždy k 31.12. a 30.6.

Opakované neuhrazení stravného v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 12:00 hodin. Při onemocnění si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci, na ostatní dny je nutno dítě odhlásit.